Wednesday, July 4, 2012

MUDIWA WEPAMOYO


Ndorangarira mazuva aye tichidana pedyo nerwizi
Mhepo yaivhuvhutira tigere zvedu paruware
Shiri dzai pururudzira runako rwako sengirozi
Ndichizevezera mashoko erudo kuti iwe ufare
Mhiko ndaitsidzira kuumbira ramangwa pauri mudiwa
Kusvika kumagumo emazuva uchava ndiwe mambokadzi wepamoyo
Ndaivarairwa nemafemero ako urere bunde-bunde pachagu chipfuwa
Ganda rako rayivedza izwi rako muhope ruchindiimbira karwiyo

Pauno pepuka wondinyemwerera, wandigona, ndopfachuka nerudo
Waive chishamiso chisvusvura ndadya chemoyo wangu
Izwi rako rinyoro nyoro mundangariro rino nyorovesa hana waiva rudo
Ndai shereketa ndokumbereka ndichi tsvaga kukufadza nezviito zvangu
Mashoko erudo ndinewe anodakadza pfungwa kwauri ndovimbisa chirango
Asi nguva ndimadzongonyedze usipo uye kana tiri tose
Shungu dzeupenyu wakanaka dzondifambisa nerima iwo masango
Usa ndichityire nokuti kurudo rwedo ndakavimbika zvachose


Chengera goni remoyo wako usayevedzwe nezvino pfuura                                                                                                                                                                                                                                       Kwauri ndinodzoka ini ndiriwako handikurase vimba muyangu hana
Kushamwari nehama ndakatopambadza usarase tariro nekuwanda kwe mazuva
Asi natsa kuti havasi vose vanofara kutiona tichidana
Ndingave murombo mumusha mangu hamhuna zviro zvino shamisa
Asi ndinovimbisa kukuriritira nekukufadza kudzamara tasiyaniswa nerufu
Zvisineyi handingavapo nguva dzose kudzivirira zvamanzwira moyo wako simbisa
Kuti rudo wako ruwane huremu nokuti rudo rwinotoda uve nemoyo murefu

Ini usandityire nokuti shungu dzangu dzakatoperera pauri
Handichadzokere kumashure nyangwe tikatadzirana handikurase moyo wakatopfava
Nyeredzi yangu, tsvarakadenga isina yenzaniso kubvira kare ndichida iwe shamwari
Dai zvaibvira taivaka pedu tega kuti moyo ugara uchifara serusvava
Ndoyeva chako chimiro tsime risina magumo
Ndofefeterwa muneramangwana nezvose zvatichava zvachose
Wadiwa wepa moyo


4 comments:

 1. Juss trying something different lol thnx #1fan

  ReplyDelete
 2. ndiwe here uyu?? didn't know you could be lyrical in shona too! panema copyright here coz ndoda kunyenga bhebhi with some of this..
  fabulous stuff tsano!!

  ReplyDelete
 3. Ya mhani I like dat piece kana muvhet anotokabira chete

  ReplyDelete