Wednesday, July 4, 2012

MUDIWA WEPAMOYO


Ndorangarira mazuva aye tichidana pedyo nerwizi
Mhepo yaivhuvhutira tigere zvedu paruware
Shiri dzai pururudzira runako rwako sengirozi
Ndichizevezera mashoko erudo kuti iwe ufare
Mhiko ndaitsidzira kuumbira ramangwa pauri mudiwa
Kusvika kumagumo emazuva uchava ndiwe mambokadzi wepamoyo
Ndaivarairwa nemafemero ako urere bunde-bunde pachagu chipfuwa
Ganda rako rayivedza izwi rako muhope ruchindiimbira karwiyo

Pauno pepuka wondinyemwerera, wandigona, ndopfachuka nerudo
Waive chishamiso chisvusvura ndadya chemoyo wangu
Izwi rako rinyoro nyoro mundangariro rino nyorovesa hana waiva rudo
Ndai shereketa ndokumbereka ndichi tsvaga kukufadza nezviito zvangu
Mashoko erudo ndinewe anodakadza pfungwa kwauri ndovimbisa chirango
Asi nguva ndimadzongonyedze usipo uye kana tiri tose
Shungu dzeupenyu wakanaka dzondifambisa nerima iwo masango
Usa ndichityire nokuti kurudo rwedo ndakavimbika zvachose


Chengera goni remoyo wako usayevedzwe nezvino pfuura                                                                                                                                                                                                                                       Kwauri ndinodzoka ini ndiriwako handikurase vimba muyangu hana
Kushamwari nehama ndakatopambadza usarase tariro nekuwanda kwe mazuva
Asi natsa kuti havasi vose vanofara kutiona tichidana
Ndingave murombo mumusha mangu hamhuna zviro zvino shamisa
Asi ndinovimbisa kukuriritira nekukufadza kudzamara tasiyaniswa nerufu
Zvisineyi handingavapo nguva dzose kudzivirira zvamanzwira moyo wako simbisa
Kuti rudo wako ruwane huremu nokuti rudo rwinotoda uve nemoyo murefu

Ini usandityire nokuti shungu dzangu dzakatoperera pauri
Handichadzokere kumashure nyangwe tikatadzirana handikurase moyo wakatopfava
Nyeredzi yangu, tsvarakadenga isina yenzaniso kubvira kare ndichida iwe shamwari
Dai zvaibvira taivaka pedu tega kuti moyo ugara uchifara serusvava
Ndoyeva chako chimiro tsime risina magumo
Ndofefeterwa muneramangwana nezvose zvatichava zvachose
Wadiwa wepa moyo


MATTERS OF THE HEART II

Like an abortion in a latrine pit
My presence disgust them to spit
The moon is full and cold winds blow so i howl like wolves
Cast away for my voice will not be silenced by propaganda tools
How can i be positive when life feels like a set up
The quest for emancipation like Kunta strengthens me up
My soul, a victim of societal homicide
The event of my demise will be harold a suicide
Peace? what peace? whose peace in a psychotic society
In the abyss at the belly of the beast i lay, crippled by anxiety
I quench a thirsty soul from the drools of its feast
Scars of a gladiator yet i bare no swords for the skulls at my feet
My palms are stained with virgin blood the exchange for my breath
Alas, the dust-laden whirlwind brings the scent of death
Will the sea part when the chariots seek after my soul?
Perhaps I've strayed too long and life has taken its toll
Matters of the heart echo like a distant drum
They fall on deaf ears and hearts that are numb

MEMOIRS FROM THE GRAVE

I wanna wake up and not know where I'm going
Without a sense of direction or purpose like the wind blowing
Free from burdens of yesterday without care for where I will lay
To defy those in high seats and rediscover my own existence
Empower my will to live not to just survive in the shadow of pretense
So I can soar like an eagle That I may rise above that which is evil

I wanna wake up to the untamed stubbornness of Bucephalus
Wild and free as the earth bows in utmost novenas
My name to live on every tongue long after the death knell has but rung
That my soul be freed from the shackles of death and the jaws of the grave
A champion of fate, a black panther, for I am he who is brave
I wanna wake up and not know where I am going